Legenda o svätej Kataríne – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Legenda o svätej Kataríne

 Autor: Neznámy autor

 Zaslal(a): Liska

 

písomne ¾ 14. st.-dochovala sa v opise z 15. st

 

Teória literatúry-forma

1) Všeobecná charakteristika-písomne

a) Literárny druh + d:lyricko-epická skladba

b) Literárny žáner + df + d: legenda –pochádza z latinského Legere,čo znamená „to, čo má byť čítané“ je epický literárny druh, pojednávajúcej o živote, smrti, umučenie a zázrakoch určitého svätca či mučeníka, príp. pozostatkov alebo svätého predmetu (legenda o sv. Kríži). V legendách sa vyskytujú zázraky a postavy kresťanskej histórie. V prenesenom zmysle môže byť aj legenda o význačné osobe.

c) Literárny smer + charakteristické črty smeru + d:literatúra doby Karlovej (vznik slovensky písané literatúry:

-Karlova univerzita-centrum vzdelanosti-4 fakulty

-veľký kultúrny a hospodársky rozkvet

-demokratizácie literatúry-sprístupnenie všetkým vrstvám (rozvoj miest, univerzita)

-2 smery:

a) literatúra latinská

b) literatúra česká-žánrovo rozmanitá

Súdobá diela: česky: Legenda o sv Prokopa-legenda, Hra troch Máriou-staročeské dráma

latinsky: Karel IV-Vita Caroli, Majestas Carolina, Legenda o sv Václavovi

Bartolomej z Chlumce-Glosár, Vokabulář Bohemář — latinsko-českej slovníky

 

2) Organizácia jazykových prostriedkov

POÉZIA

Forma básne + d- rytmus-asi trochej

verš-8slabičný-typické pro staročeskou poéziu

rým-združený aabb

Charakteristika slovnej zásoby + d: veľmi bohatá-vysoký náročný štýl

  • stopy moravského nárečia, z ktorých je možné súdiť, že autor pochádzal z východnej Moravy
  • archaizmy, slová Dialektická alebo vlastné novotvary, slová, ktoré nejako prekvapujú, strhávajú na seba pozornosť
  • kontrast
  • priama reč
  • -inspirácie kurtoáznymi motívy (dvorskej, milostné) – pre legendu neobvyklé
  • -oproti lat. predlohe je v Č navyše uvedená scéna zásnub s Krisom a bičovanie
  • -schéma je typické pre legendu X objavujú sa ,, aktualizácie „v tomto žánri-veľmi vysoká úroveň-vrchol legendistiky

 

-Symbolika:

-farba-biela – nevinnosť

zelená – stud, kľud

modrá – podliatiny

červená – rany, telo, krv

čierna – bolesť

žltá (zlatá) – vlasy

 

A / Literárne teória-obsah

1) Tematická výstavba (téma)

Popis téme epického literárneho diela

a) Charakteristika typu rozprávača + d:er-forma, autor opisuje udalosť

b) Stručný opis deja a kompozície: chronologicky

2 časti -1Kateřina prijíma kresťanstvo + mystické zasnúbenie s Kista

-2 Vzdorovanie nátlaku cyperského kráľa Maxencia

Pohanská princezná Katarína odmieta po smrti svojho otca kráľa Kosta každý sobáš z presvedčenia, že jej nikto nie je rovný, dokonca ani syn cisára Maxencia (to, čo Kataríne bráni v sobáša, je tušenie nadsmyslného sveta). Preto ide pre radu za pustovníkom, ten ju nadchne pre iného muža, pre Ježiša Krista. 
Ráno po tej má Katarína videní: Panny Márie s malým Ježiškom v náručí, v ktorom sa Ježiško odmietne pozrieť na Katarínina tvár, pretože nie je pokrstená.
 Po Katarínina krste sa odohráva druhé videnie. Tentoraz uvidí dospelého Krista v nádhernej sieni, ktorá sa pripisuje kaplnke sv. Václava v katedrále sv. Víta, a niekedy dokonca aj legendárnemu chrámu Svätého grálu, zamiluje sa do neho a oslavuje s ním sobáš … 
… Počas ťaženia cisára Maxencia za potlačenie kresťanstvo navštívi cisár Alexandrii, aby obrátil Katarínu pomocou svojich päťdesiatich najvzdelanejších učencov späť na pohanstva.
 To sa mu nepodarí a Katarína dokonca obráti vďaka svojej múdrosti učenca na kresťanstvo. Kráľ ju nechá zbičovať (po tomto akte sa na Katarínina tele objavujú symbolické farby, ktoré znázorňujú ľudské vlastnosti). Ani to nepomáha. Maxencius ju chce teda mučiť inak, lámaním okolo. Boh však na zem zosiela archanjela, ktorý bleskom zničí mučidlách a potrestá tisíce pohanov smrťou. Tento akt privádza na kresťanstvo dokonca aj cisárovnú a cisárovej najvernejší. Rozčúlený Maxencius je necháva všetky popraviť. Katarína mu ani napriek tomu pretrváva, a tak jej kráľ necháva Uťaté hlavu. Pri ceste na popravisko sa Katarína vo videní stretáva s Kristom, ktorý ju oznamuje, že už na ňu čaká. Katarína zomrela šťastná (-Stav sa z nej mučenice). 
Po tej nasledujú dva zázraky.
 Z hlavy az šije Kataríny vytryskáva miesto krvi mlieko a následne sa z neba znáša anjeli a odnáša jej telo na horu Sinaj (to je miesto, kde Boh odovzdal ľuďom desatoro prikázaní). Tretí zázrak nastal, keď zo svätého hrobu Kataríny začal vytekať bez pristania posvätný olej (odvtedy z ktorejkoľvek schránky, kde je jej ostatok uložený, olej vyteká a ktokoľvek sa ním natrie, sa uzdraví z akejkoľvek choroby).

 

c) Hlavné postavy a ich charakteristika + d:

-skoro všetci, ktorí sa s ňou stretnú sú popravení-uverili v Krista

 

Katarína

3 vrstvy-charakteristika skutky

-charakteristika fyzickými atribútmi

-charakteristika duchovné a psychologické stránky

-jediný dcéra alexandrijského kráľa Kosta

-18 rokov

-Krásne, múdra, nechce sa vydávať, ibaže za muža jej rovného

otec Kataríny -kráľ-zomrel

matka Kataríny -Chcete ju vydať, skôr chodievala pre radu k pustovníkovi-pošle za ním

Katarínu

cisár Maxence

-ak Katarínu pre svojho syna

-krutý, neústupný

-kontrast k premietnutí cností Kataríny

pustovník -modrý, kráľovná si k nemu prišla po radu

cisárovná

Porfyrius -sprostredkuje stretnutie cisárovnej s Katarínou vo väzení

50 učencov -obráti je

d) Doba, v ktorej sa dej odohráva: 4 st nl

e) Miesto deja:Alexandria

 

2) Význam oznámení-hlavná myšlienka

Hlavná myšlienka: život, statočná smrť pre Krista, láska k nemu, svätosť

B / Literárne histórie

1) spoločenský-HISTORICKÉ POZADIE (charakteristika doby)

a) Charakteristika obdobie, v ktorom dielo vzniklo + politické, alebo historické udalosti, ktoré

ovplyvnili vývoj literatúry:

-veľký kultúrny a hospodársky rozkvet

-Presun sídla Karla IV do Prahy

-Karlova univerzita-centrum vzdelanosti-4 fakulty-7svobodných umenie

-2 hlavné udalosti: Pražské biskupstvo povýšené na arcibiskupstvo

založená Karlova univerzita-patrónka sv Katarína-centrum vzdelanosti-4 fakulty-7svobodných umenie Trivium-gramatika, rétorika, logika -aritmetika. Geometria, astronómia, muzika

b) Hodnoty, ktoré vtedajšiu spoločnosť uznávala:náboženské hodnoty, prostriedky pre prežitie

vzťah spoločnosti k literatúre: skôr na knihy neboli peniaze, v tejto dobe laicizace = zosvetštenia, písali nielen kňazi → rozdelenie literatúry na svetskú a duchovnú

 

Prejav problematiky každodenného života v literárnej tvorbe, ako (či je):

legendy- povzbudenie v duchovnom snažení

staročeské dráma- Hra 3 MATRA-interludium Tkadleček-komika-pobavenie

filozofická próza- Tkadleček-alegorický spor milenca tkadlečka a nešťastím

rytierska epika- milos príbehy-Tristan a Izalda

 

c) Typické znaky literárnej produkcie daného obdobia:

Vývoj literárnych druhov v tomto období:

-lyrika-

-epika-legenda, rytierska epika ustupuje

-dráma- do hier vsadzované interludia, nekriv náboženské v kostoloch, neskôr KOMISK hry na trhoviskách

Najčastejšie literárnou spracovávaná téma tej doby: náboženská, milostná, filozofická

 

2) AUTOR (ako historické obdobie ovplyvnilo autorovu tvorbu)

a) Základné fakty o autorovom živote + vplyv životných zážitkov na vznik diela (ak sú):

neznámy- údajne bol klerik v Dvorský prostredí-milostné prvky, asi východnej Morava

b) Životné skúsenosti autora, ktoré sa v jeho tvorbe prejavili:

c) Zaradenie diela do kontextu autorove tvorby: nič ďalšie nepoznáme

Porovnanie s jeho iným dielom s podobnou tematikou: …

 

3) INŠPIRÁCIA daný literárnym dielom

a) Kto a ako sa dielom inšpiroval:Legenda prekladaná do mnohých ďalších slovanských jazyku- chorvátčina, poľština, slovinčina

b) Čím dielo inšpirovalo ďalší vývoj literatúry:vplyv nezasiahol vo väčšej miere do žánrov iných-legenda je až moc jasne definovaná, aby k tomu došlo

 

C / Literárne kritika

a) Ako bolo dielo prijímané v dobe vzniku, prečo: dobre-témou zapadala do kresťanskej doby

Kladne, záporne ?, prečo: +, bola obľúbenou sväticou Karla IV

kontroverzný vtedy ?, prečo: nebola

kontroverzné dnes? Prečo: ne nie, možno by ale niektorým mohlo pripadať z hľadiska náboženstva

b) Hodnotenie súdobej kritiky:+

Hodnotenie dnešnej kritiky: Eduard Petrů (literárny historik) ,, vybrúsený drahokam “

c) Aktuálnosť témy diela dnes:svätosť je stále aktuálna, aj keď na to mnohí kašlú …

Stručné pojednanie o vzťahu diela k skutočnosti (či a ako sú v diele reflektované: spoločensko-historickej zmeny):

 

D / Porovnanie

a) Porovnanie daného literárneho diela s literárnym dielom, ktoré sa venuje rovnakému téme:

Legenda o sv Prokop -sleduje osudy sv Prokopa, hlavne pôsobenie v Sázavský kláštor

zhodné: veršované

rozdiely: napísané prostým štýlom

zrozumiteľné všetkým

domáce prostredie


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár