Biblia – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Biblia

 Autor: Mnoho autorov

 Zaslal(a): Petra

 

Biblia je najstaršia orientálny hebrejská literatúra. Tvorí prechod medzi orientálne a európskou literatúrou. Biblia čiže Písmo sväté je súbor textov, pravidiel náboženskej viery a morálky.

Delíme jej na Starý a Nový zákon. Považujeme ju za základnú knihu dvoch náboženstvo judaizmu a kresťanstva. Ide o súbor nielen náboženských, ale aj historických, právnických a literárnych textov.

Je stredom záujmov a preto je prekladaná do niekoľkých národných jazykov.

 

Starý zákon

Väčšina jeho obsahu je v hebrejčine, časť v aramejčine (nie v arménskom – rozdiel je úplne zásadné). Nájdeme tu základ židovského náboženstva, súbor názorov na svet a človeka. Toto dielo je najrozsiahlejší a žánrovo najrozmanitejšie súhrn diel hebrejskej literatúry.

Dejiny židov: Abrahám, David a Goliáš. Činnosť prorokov: predpoveď príchode Mesiáša (vykupiteľa). Striedanie náreku a prosby s oslavou Boha (Žaltár).

Tóra čiže Pentateuch sa skladá z 5 kníh Mojžišových (tu nájdeme históriu a zákony Židov)

 

1. Genesis je o stvorení sveta a človeka, o prvých ľuďoch Adamovi a Eve, ktorí neposlúchli božieho príkazu nejesť zo stromu poznania (urobili tým 1.hřích), o ich vyhnanie z raja a strate nesmrteľnosti, ľudstvo potom postihnuté chorobami, biedou, strasťami a musia pracovať v pote tváre.

O synoch Adama, Kainovi a Ábelovi, a 1.zločinu na zemi (bratovraždou z nenávisti).

O potope sveta (čo bol trest boží za zločiny ľudí, zachránil sa len spravodlivý Noe s rodinou vo veľkom korábu a keď voda opadla znovu Zaľudnil a oživil krajinu).

O pyšných potomkoch Noemových, ktorí chcú dosiahnuť neba a stavia babylonskú vežu, aby sa vyrovnali Bohu, trestom im je zmätenia jazykov (pôvodne jednotnej ľudstvo rozdelené na mnohých národov).

O Abrahámovi a jeho potomkoch (Izák, Jákob, Jozef a jeho 11 bratov), čo sú počiatky biblických dejín Hebrejov (Židov), národ pod zvláštnou ochranou Pánovou, Abrahám vyviedol ľud svojho kmeňa z Mezopotámie do dnešnej Palestíny, Hospodinova skúška Abrahámovej oddanosti, mala zistiť ak je ochotný na jeho žiadosť obetovať syna Izáka, namiesto obvyklého barana.

Osudy Jakobovho syna Jozefa, ktorý je predaný bratmi do egyptského otroctva, kde dosiahol významného postavenia na dvore faraóna, keď v Kanaán, krajine Hebrejov vypukol hlad, vybrali sa Jákobovej synovia do Egypta pre potraviny, tu sa opäť stretli s bratom, Josef bratom odpustil, usadili sa v Egypte, stali sa predkami jednotlivých hebrejských kmeňov, ich potomkovia postupne upadli do nevoľníctva, ale boli vyslobodení Mojžišom.

 

2. Exodus je o narodení a živote Mojžiša, ktorý vyviedol s Pánovou pomocou Izraelitov zázračne cez Červené more z Egypta, na Sinajskej púšti ich zachránil pred hladom a doviedol ich do krajiny, ktorú mu zasľúbil boh Jahve (Pán) na hore Sinaj, tam dostal Mojžiš i súbor obradných pravidiel a mravných prikázaní (Desatoro) upravujúcich vzťahy ľudí k Bohu a medzi sebou.

 

3. Levitikus je časť knihy kulticko-rituálne sa zákony pre kňazov a levitov.

 

4. Numeri je o Izraelitoch na Sinajskej púšti, o putovaní až k hraniciam Palestíny, o posledných úlohách Mojžišových.

 

5. Deuteronómium – Reči Mojžišovej, v závere zákonník, Mojžišovo posledné pomazanie a zlorečenie.

 

Knihy sudcov a knihy kráľovskej nadväzujú na knihy Mojžišovej, popisujú osudy židovského národa za vlády prvých kráľov.

Knihy prorokov obsahujú rozprávanie z dejín Izraela, výroky a skutky prorokov, ktorí predpovedali príchod Mesiáša, dielo Izaiáša, Jeremiáša a Ezechiela a 13ti ďalších prorokov.

Sväté spisy sú básnickej knihy.

Žalmy, Job, Príslovia, Päť zvitkov (Pieseň piesní čiže Šalamúnovho, Rút, Kazateľ, Jeremiášov plač, Ester), Kniha Danielova časť kde sa objavuje s mystické zjavenie, apokalypsa, spisy historické.

Žalmy sú náboženské hymny, pôvodne spievané za sprievodu strunového nástroja. Strieda sa tu nárek a prosba s oslavou a chválou Boha.

 

Desatoro:

 1. Nebudeš mať vedľa mňa iné Bohmi, nerob si žiadne obrazy boha, služ jenom ma
 2. Nevezmeš môjho mena
 3. Budeš svätiť siedmy deň, ten deň nebude nikto pracovať
 4. Budeš ctiť svojho otca a svoju matku
 5. Nezabiješ
 6. Nezasmilníš
 7. Nepokradneš
 8. Nebudeš o svojich blížnych hovoriť nepravdu
 9. Nebudeš túžiť po žene, ktorá patrí inému
 10. Nebudeš túžiť po majetku chudobných

 

Nový zákon

Kresťania ho pridali až v 1. stor. po Kristovi. Texty sú písané po grécky.

Obsahom je život Krista a jeho učenie v podaní jeho žiakov a stúpencov, tzv. Epištoly (listy apoštolov) a evanjelia (posolstvo).

4 evanjelia (Matúša, Marka, Lukáša, Jana) rozpráva o živote, umučenia a zmŕtvychvstania Krista.

Príchod Krista bol prorokovaný vo starozákonných príbehoch, Kristus vykúpil ľudstvo z jeho hriechov. Golgota (hora), na ktorej bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Christos = pomazaný. Kresťanský letopočet sa počíta od narodenia Krista. O Ježišovom detstve toho veľa nevieme, viac informácií z jeho života až po krste Jánom Krstiteľom, od tej doby kázal a zhromažďoval svojich učeníkov (apoštolov). Putoval Galiou, kritizoval cirkev za náboženské pokrytectvo, hlásal myšlienky rovnosti, spravodlivosti, pokory a pokánia, kládol dôraz na lásku k blížnemu a neľpení na pozemských statkoch, všetko vysvetľoval v podobenstve, príbehoch. Základ je mravné ponaučenie a snaha o zmenu myslenia. Popudil proti sebe kňazstvo, bol označený za falošného proroka.

Po Judášovej zrade bol v Jeruzaleme zatknutý, súdený rímskym miestoprísediacim Pilátom, ktorý ho odsúdil na ukrižovanie pod nátlakom židov.

Skutky apoštolov o pôsobení Kristových žiakov, o rozvoji kresťanských náboženských obcí. Spísané boli svätým Lukášom.

Listy – 21 epištol – autormi sú: Pavel, Jakub, Ján, Júda. Vypracované je všetko formou kázanie a rozpráv. Epištoly sú listy určené vyššie postaveným osobám alebo národom vysvetľujúce Ježišovo učenie (napr. List Rimanom, List Hebrejom, …).

Zjavenie sv. Jana – Apokalypsa – polomýtický spis o konci sveta a poslednom súde, o skaze sveta a Kristovom príchode. Zjavenie sv. Jana je zároveň apokalypsa. Táto časť je zakončením Svätého Písma. Obraz konca sveta, hrôzy, ktoré budú predchádzať konečnému stretnutiu dobra a zla, posledný súd a návrat Ježiša Krista na zem.

Ján sa dostáva na ostrov, kde je mu zjavené prekliatie, zbadal sedemkrát zapečatenú knihu, v ktorej uvidel hrôzy.

 

 1. pečať – dobyvateľ na bielom koni
 2. pečať – ohnivý kôň, ktorého jazdec odobral ľudstvu mier
 3. pečať – čierny kôň, ktorého jazdec mal v rukách váhy, za dennú prácu odmeral malú mzdu, znamená to pre ľud hlad, chudobu
 4. pečať – sivý kôň, ktorého jazdec sa volal smrť, kadiaľ prešiel ľudia zomreli
 5. pečať – boli pomstený tí, ktorí boli zabití pre svoju vieru
 6. pečať – zemetrasenie, zatmenie slnka, mesiac zakrvaví, hviezdy padajú na zem, poškodenie krajiny.Anjeli to zastaví a zachráni ľud, ktorí veria v Boha.
 7. pečať – objaví sa sedem anjelov s poľnicami (hudobnými nástrojmi).

 

Prvý zatrúbi: začne pršať oheň s krvou (1/3 krajiny spálenie).

Druhý: 1/3 more bude zničená horou zvrhnutý do mora.

Tretia: výbuch hviezdy (zničenie 1/3 vôd a Zimri mnoho ľudí).

Štvrtý: potemnie 1/3 slnka, mesiaca a hviezd.

Piaty: zatemní slnko, do ovzdušia sa dostane dym a kobylky, ktoré budú trýzniť ľudí (vodca kobyliek = Abaddon, ničitelia).

Šiesty: oheň, dym, síra (tí, ktorí prežijú sa napriek tomu neodvráti od svojich hriechov, majetok je pre nich bližšie).

Siedmy: vlády nad svetom sa ujme Pán a jeho mesiáš, budú panovať na veky vekov, naveky vyhubí zlo, pred ich nástupom budú zničené zlé ľudské vlastnosti, diabol je zvrhnutý.

 

Biblia je bez podstatných zmien dochovaná až do dneška, stala sa nositeľkou tradície, je dôležitým základom pre vieru a morálku, základ pre európskej kultúry, biblické námety sa vyskytujú v maliarstve, sochárstve, architektúre, vo filme, …

V bežnom živote používaní útvarov z biblie: prirovnanie (návrat strateného syna, neveriaci Tomáš, starý ako Matuzalem, …).

Preložená najprv do latinčiny v 4.-5. stor. nl, potom do Gótčina.

Z latinčiny bola preložená do staroslovienčiny (9. stor.), Do jednotlivých národných jazykov (od 14. do 17.stor.). Do češtiny preloženie takmer celá za Karla IV., Úplný preklad v 16.storočia jednotou bratskú.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár