Kráľ Lear – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Kráľ Lear

 Autor: William Shakespeare

 Zaslal(a): TB

AUTOR: WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616)

 • anglický dramatik a básnik
 • narodil sa v Stratforde nad Avonom v rodine Rukavičkárov
 • vyštudoval gymnázium
 • v osemnástich rokoch sa oženil s Anne Hathaway, mal s ňou 3 deti
 • odišiel do Londýna, stal sa spolumajiteľ, dramatikom i hercom divadla The Globe Theatre
 • Divadlo – kruhový amfiteátrov, javisko bolo zo 3 strán obklopené stojacimi divákov, ďalšie sedeli na tribúnach a galériách, chýbala opona, ženské roly hrali prezlečenie chlapci
 • vytvoril takmer 40 hier
 • námety väčšinou nie sú originálne ® spracovával prozaické či dramatické predlohy najrôznejšieho pôvodu (antické námety, kroniky, ľudová slovesnosť) ® pretváral ich však do originálnej podoby
 • v drámach vypúšťa božstvá
 • píše sonety
 • Komédia, kde je príznačný renesančný optimizmus ® Skrotenie zlej ženy, Márna lásky snaha, Sen noci svätojánskej ® sebavedomé, aktívny predsudky nespútané postavy, zvádzajúce boj s prežitky minulosti, so všetkým, čo bráni prirodzenému životu

 

 • Jeho tvorbu rozdeľujeme:

prvé obdobie 1591 – 1600

  • v prvom období svojej tvorby sa inšpiroval kronika, históriou, ľudovými baladami aj Epik Boccaccia a Chaucera
  • námety predovšetkým z anglickej minulosti a antiky
  • písal predovšetkým komédia (v ktorých víťazí láska a spravodlivosť), historická drámy
  • historickej hry:
   • Henrich IV., Henrich V., Henrich VI. , Richard II., Richard III.
  • najviac však komédia:
   • Veselé panie windsorské, Kupec benátsky, Skrotenie zlej ženy etc
   • v nich sa vysmieva ľudskej hlúposti, namyslenosti a prežitkom
  • hrdinky jeho hier sú: energetické, preberajú iniciatívu, presadzujú svoje predstavy o živote a láske ® tým sa odlišujú od stredovekých hrdiniek = pasívnych trpitelek
  • Romeo a Júlia (1595) najznámejšie z tohto obdobia je táto tragédia
   • Príbeh dvoch veronských milencov pochádzajúce zo znepriatelených rodov Montekovcov a Kapuletovcov. O svoju lásku bojujú proti svojim rodinám, zaplatí však cenou najvyššou – svojimi životmi. Až nad mŕtvymi deťmi sa obaja rody zmieria

 

druhé obdobie 1601 – 1608

  • ovplyvnené osobné krízou, smrťou najstaršieho syna, hmotnou starostí o rodinu i bojom o uznanie
  • pesimizmus, sonety, napísal vtedy svoje najslávnejšie tragédie
  • Hamlet, Kráľovič dánsky (1600-1601)
   • Mladý princ podozrieva svojho strýka, že úkladne zavraždil jeho otca, aby sa mohol sám ujať vlády a oženiť s bývalou kráľovnou. Rozhodne sa pomstiť. Predstiera šialenstvo, hľadá pravdu, prepadá pesimizmu, myslia na samovraždu, premýšľa o zmysle ľudského života.
  • Othello, benátsky černoch (1603-1604)
  • Macbeth (1606)
  • Kráľ Lear (1605 – 1606)
   • námet hry je sklamaná otcovská láska, zrada, ktorú kráľ pocítil od svojich najbližších – vlastných dcér

 

tretie obdobie od roku 1609

  • zmierenie so životom, romance (prvky komédie i tragédie)
  • píše hry s rozprávkovými motívmi
  • Zimná rozprávka – čiastočne sa odohráva v Čechách, ale sú opísané nereálne
  • Cymbeline, Búrka
 • Sonety (1609)
  • 154 sonetov venované priateľovi a ochrancovia a „čiernej dáme“
  • väčšina básní vypovedá o intímnom živote autora
  • témou sú rozpory, protiklady v láske, ktorá nevedie vždy iba k šťastiu, ale často aj k zúfalstvu
  • oslavuje krásu „krásneho priateľa“, „Čierne dámy“
 • Shakespearova dráma sú písané blankversem (nerýmovaný verš z 5tich Jambo), ktorý sa strieda s prozaizovanou rečou
 • HRDINOVIA
  • hrdinovia riadi svoj osud sami, na rozdiel napr. od antických tragédií, v nich podliehali bohom.
  • postavy sú historicky zakotvené, napriek tomu „nadčasové“ – majú čo povedať aj dnešnému divákovi
  • tam kde to bolo nutné, porušil autor aj aristotelovskú zásadu troch jednôt (miesta, času a deje)
   • nedodržiaval jednotu času, miesta, deje
  • ako prekladateľ Shakespeare vynikol V. Sládek

 

ZARADENIE DO ČASU + ĎALŠIE AUTORI TEJ DOBY

 • renesancie a humanizmus v európskej literatúre
 • Dante Alighieri (Božská komédia), Giovanni Boccaccio (Dekameron), Niccoló Machiavelli (Vladár), Geoffrey Chaucer (Canterburské poviedky), Thomas More (Utópia), Christopher Marlowe (Doktor Faust)

 

 • renesancie (z francúzskeho Renaissance – znovuzrodenie, obrodenie)
  • myšlienkový a umelecký smer označujúce snahu o obrodenie spoločnosti na základe antických ideálov
  • dôraz je kladený na poznanie a vzdelanie, preto sa v tejto dobe rozvíja prírodné vedy a vedy o človeku
  • ľudia sa chcú vymaniť zo stredovekého myslenia a vnímania sveta, kde je stredom všetkého Boh
  • stavia sa proti stredovekej teológii
  • vnímajú slobodu ako prirodzený stav človeka, presadzujú individualizmus (človek ako originál, ktorý je schopný tvoriť) ® v ktorom je záujem sústredený na človeka, jeho osobnosť a pozemskosť
  • napriek tomu základné ideológiou zostáva kresťanstva ovplyvňujúce morálku a myslenie v celej Európe
  • antropocentrizmus, panteizmus (stotožňovania Boha s prírodou)
  • obdobie prevratných myšlienok – heliocentrický systém (miesto geocentrického)
   • o zrušení hlavných stredovekých dogiem sa zaslúžil predovšetkým Giordano Bruno, Galileo Galilei, Mikuláš Kopernik a ďalšie
  • dochádzalo k formovaniu nových teórií o štáte a politike: Thomas More (Utopia), Tommaso Campanella (Slnečný štát)
 • humanizmus (z latinského humanus – ľudský)
  • myšlienkový smer, filozofický a historický prúd
  • zdôrazňuje slobodný rozvoj ľudskej osobnosti
  • základným jazykom renesančných humanistov je klasická latinčina, nie jej stredoveká
  • kritizuje feudálnej poriadok aj cirkev ako vládnucej organizáciu, preto je spojený s reformačnom hnutím
  • najvýznamnejším humanistom bol Erazmus Rotterdamský
  • humanisti študujú antickej spisy

 

 • reformácie (z latinského reformare – pretvárať, obnovovať)
  • cieľom tohto hnutia bolo reformovať rímskokatolícku Cirkvi, odstraňovať jej nedostatky
  • podľa reformátorov sa Cirkev odklonila od svojho pôvodného poslania, začala hromadiť majetok, predávať odpustky a bojovať o moc (Martin Luther, Jean Calvin)

 

Niccolò Machiavelli (1469 – 1527)

 • florentský historik, dramatik, spisovateľ, ale aj politík a diplomat
 • za svoje proti pápežské názory vypovedaný na vidiek
 • vo svojom diele podáva predstavu ideálneho štátu – zjednotenej Taliansko
 • Vladař – historicko-politický spis
  • autor uvažuje o prostriedkoch vládu, radí vladári ako vládnuť, na koho sa spoľahnúť, pred kým byť ostražitý; je podľa neho ťažšie si moc udržať než ju získať
  • k udržaniu moci možno preto využívať akýchkoľvek prostriedkov, v mene prospechu štátu a jeho obyvateľov zle užiť akýchkoľvek prostriedkov
  • Machiavelismus ® politologická teórie o pôvode štátu, podľa ktorej politici nemajú byť zväzovanie morálne zodpovednosťou
 • Mandragora – dráma
  • rozpráva o nábožensky založené žene Lukrécia, ktorá sa bráni nevere
  • nakoniec je k nej prehovorili mníchom, ochotným pre peniaze urobiť čokoľvek

 

THOMAS MORE (1478 – 1535)

 • humanista
 • utópia
  • spis, v ktorom opisuje fiktívnej rovnomennou krajine, v ktorej sú si ľudia rovní, neexistujú medzi nimi majetkové rozdiely, všetci pracujú na spoločných hodnotách
  • je kritikou Morovi doby, žiada jedinci v spoločnosti slobodu a rovnosť

 

Kráľ Lear (1605 – 1606)

ŽÁNER

 • literárny druh: dráma
 • literárny žáner: tragédia (divadlo) – forma dráme s prevažne vážnym obsahom, hrdina je často vystavený konfliktu so svojim vlastným osudom a nakoniec zomiera
 • forma: poézie, občas prozaické prvky

 

HLAVNÁ MYŠLIENKA DEJE A TÉMA

 • autor stvárnil v Kráľovi Learovi, postavu pyšného, pochabého kráľa, ktorý rozdelí svoje kráľovstvo na základe prázdnych slov svojich dcér
 • o putovaní od pýchy k pokore, od panovačné a autoritárske povýšenosti k súcitu a odpustenia, od koruny zo zlata, ktorá má symbolizovať slávu, bohatstvo a moc k venčeka z buriny a poľného kvítí
 • je to hra o „ničom“ – o tom ako nič znamená všetko a všetko znamená nič
  • slovo nič sa v hre neustále opakuje
 • dráma o ľudskej duši, ktorá nachádza rozum až v šialenstvo a prezrie až vo slepote
 • dráma o ľudskom údele, o svete, ktorý sa otriasa v základoch, o svete v ktorom sa rúca všetky tradičné hodnoty
 • o mužovi, ktorý pochopil a otvoril oči reálnemu svetu až, keď ho dve najstaršie dcéry vyhodili cez prah

 

KDE A KEDY sa dej odohráva

 • dej sa odohráva v Británii v bližšie nešpecifikovanom čase, pravdepodobne však obdobie stredoveku

 

CHARAKTERISTIKA POSTAV

LEAR, kráľ británský

 • otec Goneril, Regan a Kordélia
 • pyšný, sebecký a naivný kráľ
 • spravodlivý, vznetlivý, teatrálny, netrpezlivý
 • postupne sa osamostatní, prezrie a dospeje
 • postupne sa stáva viac ochotnejším a menej sebeckým
 • nepriateľský, hrdý, odvážny
 • za svoje činy sa na konci kajal a snažil sa ich napraviť, bránil Kordélia

 

KRÁL FRANCÚZSKY

 • vezme si Kordéliu aj napriek tomu, že nemá žiadne veno
 • miluje jej a hovorí, že takáto žena je poklad, pošle kvôli nej celé vojsko do Británie, pretože je mu jej ľúto

 

vojvoda albánska

 • rozpoltený muž, manžel Goneril
 • ktorý dokáže prehliadnuť skrz faloš svojej ženy a pozrieť na jej pravý charakter
 • je spravodlivý

 

Grófovi z Kentu

 • verný poradca a služobník kráľa, ktorý ho ani po tom, čo ho kráľ vyženie, neopúšťa, ale prezlieka sa, aby u neho ďalej mohol slúžiť
 • má veľmi rád Kordéliu, ktoré si veľmi váži
 • bráni pravdu
 • je úprimný, priamočiary, veľmi inteligentný, prezieravý, vidí do ľudí, múdry
 • snaží sa kráľa chrániť, pred sebou samým
 • je odvážny a vie bojovať
 • až takmer smiešne oddaný kráľovi, až do úplného konca
 • snaží sa chrániť svoju zem

 

Grófovi Z GLOSTRU

 • verný kráľovi, aj napriek hrozby Regan a Goneril mu poskytne útočisko v chalupe
 • snaží sa chrániť svoju zem
 • je možno až príliš dôverčivý a trochu naivná, keď veria svojmu ľavobočkov to, čo mu nahovoril o Edmunda
 • na konce svojich činov ľutuje, uvedomuje si, že bol slepý a že na hrudi hada si hrial, namiesto aby verného syna pri sebe si nechal tak ho vyhnal
 • miluje svojich synov – a to ako Edgara tak Edmunda
 • poverčivý, to čo sa deje zvádza na konštelácii planét (aj to, že je Edmund taký aký je prisudzuje tomu, že bol narodený pod zlou hviezdou)

 

EDGAR, syn grófa z Glostru

 • láskavý mladý muž, dedič grófa z Glostru
 • šikovný, vynaliezavý, učený
 • verný

 

EDMUND, Levoboček grófa z Glostru

 • zlý, zákerný a podlý bastardi
 • amorálne, ľstivý, v honbe za mocou a majetkom je schopný poštvať proti svojmu nevinnému, láskavému bratovi svojho otca a neskôr zradiť aj otca Regan a vojvodovia Kornwallskému, ktorí Glostrovi napichnú obe oči za jeho údajnú zradu
 • veľmi podlý, neústupný a nemajúci svedomia
 • ambiciózny, perverzné, bezzásadový, bezškrupulózny
 • obyčajný mladý muž, o rok mladší než Edgar
 • zvodca, sukničkár, hazardný hráč
 • nemilosrdný, talent na manipuláciu s ľuďmi

 

GONERIL

 • najstaršia dcéra kráľa Leara
 • zlá, zradná, potvora, ktorá sa obráti proti svojmu otcovi, manželovi aj svojej sestre
 • záletné nevernica, žena voľnejších mravov, vzťah s Edmundom (cudzoložnica)
 • sebecká, arogantný
 • jej slová sú prázdne, svojmu otca lichotí len kým jej má čo dať, akonáhle všetko rozdal, obviní ho z toho, že je starý, prchký a vrtošivý a vyženie k sestre
 • manželka vojvodu albánskeho
 • úkladná, lesť; ctižiadostivá, podlá, pyšná

 

REGAN

 • druhá najstaršia dcéra Kráľ Lear
 • manželka vojvodu Kornwallského, po jeho smrti si plánuje vziať Edmunda
 • je charakterovo podobná svojej sestre Goneril
 • je zákerná, ale pôsobí na mňa lepším dojmom než Goneril, ktorá je hlavnou osnovatelkou úkladných plánov na zbavenie sa svojho otca a ktorá hlavne otravuje myseľ svojej sestry

 

Kordélia

 • láskavá, dobrá, pravdovravná dievča
 • jej povaha a charakter je jedným z hlavných dôvodov prečo si ju Kráľ Francúzsky odvedie aj napriek tomu, že prišla o veno
 • nie je záštiplných, vie odpúšťať krivdu a svojho otca úprimne ľutuje a strachuje sa o neho (to je jeden z dôvodov prečo francúzske vojská vtrhla do Británie – jej manželky sa jej uľútostilo)
 • svojej sestry i otca miluje aj napriek ich chyby, ktoré si však uvedomuje
 • nie je slepá, hovorí pravdu a je úprimná – vie, že slová jej sestier sú prázdne
 • húževnatá, odvážna a dobrosrdečná
 • pokojná, neústupná, ohľaduplná

 

Šašek

 • vo svojom bláznovstvo je múdry
 • pozoruhodné postava, majúce relatívne významnú úlohu
 • je akýmsi závažím vyvažujúce Learovo šialenstvo
 • zdá sa šialeným, ale je veľmi nadaný v prehliadnutiu ľudí a ich činov, veľa vecí odhadol ešte pred tým než sa stali

 

Vojvodu KORNWALLSKÝ, OSWALD, Gonerilin správca domu; Šľachticov, zo sprievodu Kordeliina a ďalšie.

 

Daj

Dej začína, keď sa gróf z Glostru a gróf z Kentu stretnú a pozorujú Leara, britského kráľa, ktorý sa v starobe vzdáva svojej vlády v prospech svojich troch dcér a ich druhov. Gloster predstaví Kentovci svojho nelegitímneho syna Edminda. Kráľ Lear, ktorý je postarší a chce sa vzdať svojej vlády sa rozhodne rozdeliť svoju krajinu medzi jeho tri dcéry na základe toho, Ona ho miluje najviac. Najstaršia dcéra, Goneril hovorí prvá a vyjadrí svoju lásku k otcovi veľkými, múdrymi slovami. Pohnutý jej lichôtkami daruje jej Lear jej podiel hneď potom, čo dohovorí. Potom odmení Regan za jej krásne slová. Keď je konečne rad na najmladší dcére, ktorú kráľ Lear miluje najviac, Kordélia odmietne povedať čokoľvek a povie, že tu nie je nič, k čomu by svoju lásku mohla prirovnať a že raz časť jej lásky dostane jej manžel. Hovorí úprimne, ale jednoducho a to kráľa veľmi rozčúli. V záchvate zúrivosti vydedia Kordélia a jej podiel rozdelí medzi Regan a Goneril. Kent namieta proti tomuto nespravodlivému rozhodnutiu a je za to kráľom vypovedaný zo zeme. Potom zvolá Lear vojvodu Burgundského a kráľa Francúzska, ktorí obaja požiadali o Kordéliinu ruku. Potom čo sa dozvedia, že Kordélia nedostane nič zo sľúbeného vena vojvoda Burgundský stiahne svojou žiadosť, ale kráľ Francúzsko je dojatý a očarený jej úprimnosťou a povahou a vezme si jej aj cez jej chudobu. Lear ohlási, že bude žiť striedavo u Goneril a Regan a ich druhov vojvodu albánskeho a Kornwallského. Nechá si iba 100 rytierov, aby ho sprevádzali na jeho cestách. Goneril potom v súkromí oznámi svojej sestre Regan, že sa obáva otcovi prchlivosti a že by si ne neho mali dávať pozor, pretože je starý a bláznivý čím poprie svoje predchádzajúce slová.
Edmund, ktorý nenávidí svoj nelegitímne status, vymyslí plán ako sa zbaviť svojho legitímneho staršieho brata Edgara. Presvedčí svojho otca Glostra o tom, že mu Edmund napísal list, v ktorom píše o tom, ako chce svojho otca zbaviť majetkov a statkov.
Kent sa navráti z exilu v prevleku a vkradne sa späť do služieb kráľa Leara ako sluha, pod menom Caius Kráľ ktorý práve pobívá u Goneril, zisťuje, že teraz, keď už nemá čo svojej dcére ponúknuť, prestala ho rešpektovať a nařídím mu aby sa správal ako sa sluší a aby sa zbavil časti svojho sprievodu. Rozzúrený Lear odchádza k Regan, šašo sa smeje jeho nešťastie, ktoré si však Lear zavinil sám.
Edmund predstiera, že ho napadol jeho brat Edgar a presvedčí tak Glostra o vine jeho legitímneho syna. Edgar je vydedenia a vyhlásený za zradcu.
Kent donesie správu Regan, ktorá ale dá prednosť Oswaldovi, ktorý slúži jej sestre a ktorá jej píše nepekné veci o kráľovej návšteve. Kent vyzve Oswalda na súboj, je ale vsadený do klady.

Lear príde a je znepokojený z tým, že si niekto dovolil dať jeho kuriéra do klady, potom čo sa dozvie, že to bol muž jej dcéra a že Regan nie je naklonená jeho situáciu o nič viac než Goneril, ktorá príde a Regan jej podporí – úplne rozzúrený uteká von z hradu, kam ho nasleduje Kent, aby ho ochránil. Dvere do hradu sú uzamknuté a Lear blúdi búrok sprevádzaný len Caius a saskej.
V chatrči uprostred búrky narazí na prezlečeného Edgara, teraz idúce pod menom Tom, ktorý predstiera, že je šialený muž. Glostr je v búrke nájde a zavedie ich do chatky, medzitým je zradený Edmundom, ktorý ho pred Regan, Goneril a Kornwallem obviní zo spolupráce s Francúzskom. Keď Edmund odíde s Goneril varovať jej muža Albanyho pred plánovanou inváziou Francúzska do Británie, je jeho otec zatknutý a Kornwall mu vypichne obe oči, pričom je smrteľne zranený jedným zo sluhov, ktorého potom zabije Regan.

Edgar stretne svojho otca a ponúkne mu, že ho odprevadí do Doveru.
Goneril je očarená Edmundom a navyše svojho úprimného a spravodlivého Albanyho nemiluje a ktorého konštatuje zbabelým. Zaslíbí sa preto Edmunda, aj keď je vydatá za Albanyho. Albany prekukne jej pletky a je ňou znechutený. Goneril posiela Edmunda späť k svojej sestre, ale keď sa dozvie, že sestra ovdovela a obáva sa, že jej ho preberie a tak Edmund po Oswaldovi posiela list.
Kent sprevádza Leara do Doveru, kde sa nachádza francúzska armáda, ktorej velí Kordélia, ktorá sužovaná strachom a obavami o svojho otca, presvedčí svojho manžela, aby túto akciu podnikol. Ale Lear je už napoly šialený a je sužovaný výčitkami svedomia a hanbou.
Regan potvrdí svoje podozrenie o vzťahu Goneril a Edmunda a vyhlási, že je oveľa lepšou voľbou pre Edmunda.

Edgar predstiera, že vedie Glostra k útesu, potom zmení hlas a povie Glostrovi, že zázračne prežil pád. Lear sa objaví, úplne šialený, oblečený v poľnom kvítí. Oswald sa objaví s listom pre Edmunda, chce zabiť Glostra, ale je zabitý Edgarom, ktorý mu vezme list od Goneril, v ktorom dodáva odvahu Edmund k zabitie jej manžela, aby mohli byť spolu.
Kent s Kordélia sa postarajú o Leara, ktorý sa vracia k zdravému rozumu. Edgar dá Albanymu list od Goneril pre Edmunda. Začne bitka, britská armáda porazí francúzsku a Kordélia a Lear padnú do zajatia, kde je plánuje úkladne zabiť Edmund.

Velitelia víťaznej strany sa stretávajú. Regen vyhlási, že si vezme Edmuna, ale Albany odhalí intrigy Edmunda a obviní ho zo zrady. Edmund je vyzvaný na súboj prezlečeným Edgarom. Nikto nevie kto to je. Edgar zraní smrteľne Edmunda, ktorý však nezomrie okamžite. Albany konfrontuje Goneril ohľadom jej listu a ona uteká zo scény zahanbený a rozzúrený. Edgar sa odhalí, a povie Albanymu že, Gloster zomrel offstage z šoku a radosti, keď sa dozvedel, že jeho syn Edgar je nažive, potom čo sa mu Edgar odhalí.

Offstage spácha Goneril samovraždu, predtým ešte stihla otráviť Regan jedom, k čomu sa pred smrťou prizná.
Umierajúci Edmund sa rozhodne odľahčiť aspoň trochu svoju dušu a nabáda Edgara aa Albanyho, aby sa ponáhľali zachrániť Leara a Kordélia. Jeho priznanie však prichádza príliš neskoro. Na scénu prichádza Lear s Kordélia v náručí. Spozná Kenta a Albany ho urguje, aby si vzal späť svoj trón, ale rovnako ako Gloster, všetko čo sa stalo konečne dochytili aj Leara a ten umiera. Kent odchádza, vysvetľujúc že ho jeho pán volá na cestu. Albany má finálne reč, v ktorom naznačí, že sa teraz stane kráľom Edgar.

 

ŠTÝL A UMELECKÉ POSTŘEDKY, JAZYK, KOMPOZÍCIA

 • ich-forma
 • rozprávanie
 • tragédie o piatich dejstvách
 • príčinou renesančný tragédie je ľudská vášeň alebo náhoda
 • jazyk veršovaný sa strieda s prózou (najnižšia vrstvy, komické postavy)
 • spisovný jazyk
 • bohatý, vznešený a vycibrený štýl
 • metafory, prirovnanie, hyperboly
 • blankvers (5stopy nerýmovaný jamb)
 • chronologicky
 • archaizmus, gradácie
 • dialógy a monológy
 • má to výstavbu ako dráma:
  • expozícia – uvedenie do deja
  • kolike – rozpor, konflikt
  • kríza – vyvrcholenie drámy
  • peripetie – obrat a možnosti riešenia
  • katastrofa – rozuzlenie a očista (katarzia)
 • časté sú dlhé monológy a prudké dialógy
 • inverzie, poetizmu, zvolanie, menné tvary prídavných mien (mladý)
 • komické prvky
 • využitie kontrastov, paradoxov
 • veľký dôraz na charakter postáv, ktorý sa postupne mení
 • anafory, asyndeton, irónie, slovnú hračku
 • narážky na antická božstvá

 

VLASTNÝ NÁZOR

 • je to jedno z najlepších diel, ktoré Shakespeare napísal, najskôr jedna z najlepších tragédií
 • páči sa mi ako mate svojej zdanlivej Rozprávkovosť a pritom je plná tragických zvratov, ktoré nikoho nešetrí


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár