Filosofská historie – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Filosofská historie

 Autor: Alois Jirásek

 Zaslal(a): Rafina

 

ALOIS JIRÁSEK

– Spisovateľ a dramatik, učiteľ

– Narodil sa v rodine pekárov Hronovovej rodiny, rodičia čelili finančným problémom, ale mohol študovať

– vyučoval v nemčine „Handla“ – vo Veľkej Vsi pri Broumove

– Študoval nižšiu nemeckú gymnázium, absolvoval gymnáziu v Hradci Králové, študoval dejiny v Prahe a mal maľovanie talentov

– Priateľstvo s Mikolášom Alešom, Josefom Vaclavom Myslbekom, lekárom Josefom Thomayerom, Josefom Svatoplukom Macharom

– Pracoval na gymnáziu v Litomyšli, ženatý tu

– 1888 sa usadil v Prahe, vyučoval na gymnáziu a venoval sa literatúre

– ako jeden z prvých podpísal manifest (Manifest českých spisovateľov), v ktorom spisovatelia počas prvej svetovej vojny žiadali nezávislý štát

– Zomrel v roku 1930 v Prahe

 

DIELO

– Ovplyvňuje mýtické české prehistorické časy, pozornosť na poslednú Přemyslovcovu, husitskú, českú národnú obrodu

– Historické romány, novely a poviedky → vykreslil zlomová obdobie slovenských národných dejín

 • Román – bohatý príbeh, veľmi prepojený, blíži sa k atmosfére obdobia

– Realistická drámy → opis súdobých vzťahov na slovenskej dedine

– Historická drámy → stvárnil osudy osobností husitstva, podľa neho je najslávnejší doba husitská, obdivoval národné obrodenie, úpadok videl v čase pobelohorskej)

– Rozprávková drámy → alegoricky sa vyjadruje k súčasnému životu

– Divadelné hry – od 90. rokov 19. storočia

– Starostlivo skúmať zdroje a snažiť sa o objektivitu

– Vytvoril najväčší a najkomplexnejší obraz histórie Českej republiky

 

 • Česká minulosť je opísaná veľmi objektívne (tendencia často prekrýva umelecké hodnoty, masívna propagácia v 50. rokoch)

– Počas štúdia vstúpil do literatúry do literatúry

– Na začiatku kreslil historický materiál z 18. a 19. storočia podľa romantickej tradície Waltera Schotta a Václava Beneša Třebízského a v 80. rokoch prehodnotil svoj prístup k historickej substancii v duchu Lev Nikolajeviča Tolstého – jeho epický Vojna a mier sa stal jeho modelom

– Zameriava sa na popis členov ľudových vrstiev, ktoré si zámerne zvolili, aby ich charakter bol individuálny a typický pre danú epochu

– Často dôležité historické postavy, skutočný hrdina je skôr kolektívny

– Cieľom je ukázať nápady, často čiernobiele videnie sveta

– Ovplyvnil F. Palacký = historik

– Nezaoberá sa príliš psychológiou postáv (postavy sú skôr len predstavitelia určitej skupiny ľudí bez ich vlastnej individuality)

– Archaizmy a dialekty – na zdôraznenie autenticity

– Zaujímavé – na počesť svojej dramatickej produkcie ročne hrá na Východočeskom hronskom festivale amatérskych divadiel Jiráskův Hronov, je tu aj Jiráskovo múzeum

 • Poviedky z hôr – drobné poviedky s vidieckou tematikou
 • Vo vojvodskom dvore

 

Od druhej polovice 80. rokov začal svoju prácu v cykloch (3 venované husitizmu)

 • Medzi prúdy – 3 diely (Dvojaký dvor, Syn Ohnivcův, Do troch hlasov), prehlbujúcej sa spoločenské rozpory
 • Bratstvo – 3 diely (Bitka pri Lučenci, Mariza, Žobráci)
 • Proti všetkým – 3 diely (skonania vekov, Krusiaaba, Boží nástup)
 • V cudzích službách, Skaly – viac do hĺbky minulosti, menšie dejinné udalosti, pobelohorskej obdobie, sedliacke rebélie
 • Psohlavci – pobielohorská doba, boj chodov vedený Jánom Sladkým Kozina za svoje práva
 • Temno – negatívne vníma pobelohorskej obdobie, svätorečenia Jána Nepomuckého, náboženský fanatizmus (na strane katolíkov i protestantov), milenecká dvojica Helenka + Jiří (protestantka / katolík)

 

FILOZOFICKÁ HISTÓRIA (1878)

Literárny druh: epika

Literárny žáner: poviedka (s historickým zafarbením)

Umelecký smer: český realizmus a naturalizmus, historická próza na prelome 19. a 20. st.

– V českej literatúre prevládal realizmus v poslednom štvrťroku 19. storočia.

– Metódy objektívneho zastúpenia sveta boli použité v historickej próze, vidieckej realistickej próze a dráme

– Spôsob, ako vidieť svet a proces, ktorý je založený na kritickom a striezlivom objave reality, ako aj na pohľad na existujúce podmienky, reprezentované v našej realistickej politike (T. G. Masaryk)

 

HISTORICKÉ SPRÁVANIE

– plasticky zobrazuje prelomové obdobia českých dejín

– Veľké historické fresky znázorňujúce udalosti na úkor ľudských postáv

 

 • Je táto práca typická pre tento smer?

– Práca prináša obraz Litomyšl v období pred revolúciou a počas revolúcie v roku 1848

– Nezachytáva historické udalosti priamo, ale zameriava sa predovšetkým na ich reakciu a reflexiu v živote malých miest ľudí

– Neopisuje činy, hlboké myšlienky, plány revolucionárov. Vybral si zábavnejšiu formu. Zachytáva časť života mladých ľudí so všetkými problémami, prestávkami.

– Táto generácia má byť náhradou, nová umývadlo niečoho, čo prežilo, staré, ktoré nemá žiadnu budúcnosť, ak sa ľudia chcú posunúť dopredu.

 

Tematika

– Obraz života žiakov filozofie na gymnáziu v Litomyšli (2 roky štúdia ako príprava na štúdium v ​​Prahe)

– Sloboda mysle pre študentov, úsilie o tradičné študentské zábavy – krásy – napriek zákazu

– 1. mája 1847 Majales = odpor obyvateľov Litomyšl, konzervatívci – herečka Roubínek, Rollerová

– Hlavná téma: Boj českých vlastencov o oživenie jazyka

– Sekundárny predmet: Láska Vavřeny s Lenkou a Frybort s Márinkou

 

 • Inšpirácia

– Bol inšpirovaný pobytom v Litomyšli, kde pôsobil ako učiteľ

– Materiál sa opiera o spomienky svedkov, doplnené historickými faktami

– Máchov máj tiež zohráva významnú úlohu v mnohých referenciách

– História filozofie je jednou z najlepších troch malých miest – filozofická história, rytieri a stará pošta

 

 • Čas a miesto konania

– Litomyšl a Praha, 1. pol. 19. storočia, 1848 – národné obrodenie

 • Autorov zámer

– Práca vyjadruje obdiv pre Litomyšl, mládež a revolučné roky 1848

– obraz študentského života, národné, vlastenecké myslenie študentov

– Revolučné nadšenie v roku 1848

– konzervatívny konzervativizmus buržoáznych pôrodných asistentiek

– Historicky verný obraz národného obrodenia v malom meste

– On tiež chcel ukázať rôzne postavy ľudí a ich životy.

 

 • Stručný náčrt príbehu

– Ukazuje osud štyroch študentov na rozdiel od osudu pána Roubínka

– jednotlivé udalosti sú chronologicky triedené a časovo viazané

– Príbeh je prepojený s popisom prostredia a prírodných scenérií

– Príbeh sleduje životy, lásku, vzťahy, radosť a záujem 4 študentov

 

POSTAVY

– Zelenka: sirota, obetuje všetko štúdiu, svedomitý, vyhýba sa zábave, za svoju usilovnosť je po zásluhe odmenený, vypočítavý

– Špina: smoliar trýznený okolím, samotár, v hĺbke srdca túži po láske, skončí v kláštore, umiera pri bojoch na barikádach Vavřena v náručí

– Frýbort: ľahkovážny, komediant, vlastenec, na svojom šťastie si príliš nezakladá a z ostatných si uťahuje, Hanák, trochu pohodlný v učení, miluje lipkavec, dcéru ich domáci (Marinko miluje taky Špina, ale ten lásku skrýva)

– Vavřena: múdry vlastenec, trpezlivý, verný, obľúbený, všetkými uznávaný, nadaný študent, miluje Lenku, má s ňou podobné vlastenecké cítenie a vymieňajú si české knihy

– Aktuár Roubínek: obraz povrchnosti a stereotypu, v priebehu deja prechádza z komickosti až k trápnosti a zlobe, ponemčená meštiak

– Žena Roubínka a ich dcéra Lotynky: povýšené a pomstychtiví malomeštiacky

– Lenka: aktuárova Schovanka, opak Lotynky, prostá a trpezlivá dievča

– domovníčky Elis: starostlivá, hodná

 

JAZYK

– Napísané v živom a zrozumiteľnom jazyku

– Príbeh je napísaný českým, autor používa cudzie jazyky (nemčina, latina)

– Veľké množstvo informácií o udalostiach sa dozvedá z dialógov medzi znakmi

– Slovosled niekedy kopíruje nemeckú gramatiku sloveso na konci vety

– Jazyk slúži na ilustráciu jednotlivých postáv (pani Acta hovorí polovica nemčiny a polovice češtiny)

– Často používa prechody a poetické atribúty

– V texte je veľa humorných poznámok

 

KOMPOZÍCIA

– Príbeh je prepojený s popisom prostredia a prírodných scenérií

– Kauzalita: napriek zákazu usporiadaná oslava majáles X potrestanie študentov

– Kontrast: Lenka X Lotty, slečna Elis X pani Rollerová

– Variácie: opakovanie leitmotívom (vlastenectva čechov)

– Gradácia: boj o Prahu; strach z Lenky, Marinky a slečny Elisovej, ak Vavrine a Frybort nespadnú do barikád a nebudú potrestaní za ich účasť na povstaní

– pointovanie: svadba Frýbort s Márinkou a Vavřena s Lenkou

– Princíp: chronologický, fabula

 

Daj

Všetci štyria filozofi žijú v Elis, staršej dámke, ktorá sa nikdy nevydala, pretože stratila svoj milník, ktorý sa musel uskutočniť na žiadosť jej rodičov, kňaza. Slečna Elisa sa stará o reputáciu svojho bytu a stará sa o svojich študentov ako o svojich vlastných synov. Lauren chodí, aby učil malú Fricku veľmi konzervatívnemu majstrovi robínskej herečky, ktorá nemá rád žiadne zmeny a revolúcie. Pani Roubínková je typická „dáma vyššej spoločnosti“ – nemôže správne hovoriť česky ani nemčinu a hovorí oboma slovami. To isté je jej dcéra, Lotty, ktorá má rád Vavrine a má všetko v jeho hlave. Avšak Lavorka sa nachádza v blízkosti Lenky, neterovyho aktuára. Jej strýko dal ako vlastenca niekoľko českých kníh, ktoré herec neradi vidí. Ale vďaka nim chápe s Laurou. Na jar roku 1847 zakázalo hradské biskupstvo majáles, najobľúbenejšiu zábavu študentov a obyvateľov Litomyšle.Študenti sú vzbury a nakoniec Vavrine a Frybort organizujú zákaz Majales. Všetci v meste sú nadšení. Samozrejme, pani Roubínková a Lotty prídu na večierok a dokonca umožnia Lenceovi ísť s nimi. Lenka sa stretáva s slečnou Elisovou, ktorej láska bola Lencov strýko, a sú spolu s priateľmi.Neskôr k nim príde Vavrina, rozprávajú a zamilujú sa. Roller uvidí Roll a všetko povie pani Roubínkovej. Lenka je naštvaná, pretože chcela, aby LaVent pre Lottynku a zakázal Lenhovi ho vidieť. Po ukončení pláží sa študenti spochybňujú, že porušili zákaz a organizátori, vrátane Frybortu a Vavrinu, boli ohrození školskými výpadkami. Nakoniec je pre nich povolaný gróf Zorz. Po svedectve Vavrena Frick učí Brozovho študenta, ktorý je priateľom Vavrenu a tiež vlastenca, a Lenka a Vavrinena po ňom posielajú listy a české knihy. Lenka je takmer vonku z domu, práve v nedeľu do kostola a príležitostne do parku s Márinkou, kde sa tajne stretávajú s Vavrínom. Vzťah medzi spoločnosťami Frybort a Marinka sa vyvíja a už nie je pokrytý. To je veľmi špinavé a špinavé. Všetci sú úspešní, okrem Dicka, ktorý sa nemôže sústrediť a rozhodne sa odísť do kláštora. Na sviatky sa všetci študenti odchádzajú z domova a slečna Elis chodí veľa listov buď Márinka, alebo Lenka. Po prázdninách sa študenti vracajú a pani Roubínková Lenka sa stará o ešte viac. Pred Vianocami sa koná filozofická lopta. Lenka trávi celý večer s Vavrínom, ktorý nemá rád Lottyn, na jar 1848 padol Metternich a bola vyhlásená Ústava. Všade tam je vlastenecký spech a študentské légie sú založené ako súčasť národnej obrany. Litomyšl je tiež vytvorený a jeho dôstojníci sa stávajú Frybort a Vavrine. Mučeník je pri revolúcii zle, a keď je povolaný do hradu Jorzeho legionárskeho hradu, zhorší sa. Študentská legia ide do Prahy. Tam sa Frybort a Vavrine stretnú s Spinou, ktorá sa stala mníchom. Ale špina je zastrelená a umierajúca. A Frybort s Laurou po neúspešnej revolúcii musí utiecť. Frybort sa v Litomyšli s Miss Elis a Marinky a odišiel do Hany. Laura tiež bežala domov. Medzitým herečka zomrela a Lenka sa presťahovala do slečny Elisovej. Nakoniec príde Frybort a požiada Márinka o ruku a oni sa naženú na Moravu. Lenka dostáva listy z Prahy, kde študuje medicínu. Po piatich rokoch sa absolventka Vavřena vracia do Litomyšle a vezme Lenku. Na svadbe príde Frybort s Márinkou a trojročným synom. Slečna Elisová dostala list od Zelenky, ktorá bola prvýkrát od svojho odchodu, je v kláštore a dobre sa darí.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár