Dekameron – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Dekameron

 Autor: Giovanni Boccaccio

 Zaslal(a): Cottage55

 

Obdobie: Prelom 14. Storočia – Taliansko (Florencia)

 

1) Dekameron

 • súbor 100 noviel, najčastejšia téma je láska, erotika, nevera, odmietnutie, pobúrenie, viera.
 • Próza
 • Obdobie renesancie, Dôraz bol kladený na človeka a život v súčasnosti, Prelom 14. Storočia – Tálie (Florencia)

 

2) životopis autora

 • bol taliansky renesančný básnik a novelista Vychovával ho otec, študoval právo na neapolskej univerzite a mal prístup na kráľovský dvor
 • Mal schopnosť rozprávať vtipné príhody zo života a mal, sníma v spoločnosti úspech
 • Je všeobecne považovaný za zakladateľa talianskej umeleckej prózy.
 • Bol zapletený do niekoľkých milostných afér na dvore – odraz v dielach
 • Ku koncu života písal prevažne v latinčine a venoval sa štúdiu jazykov.

 

3) Charakteristika obdobie:

Dielo vzniklo v čase humanizmu a renesancie, teda v období medzi 14. a 17. storočím. Tento umelecký a životný štýl usiloval o všestranný rozvoj človeka vo všetkých oblastiach – v kultúre, vede, politike, ekonomike aj vzdelanie. Nová filozofia prekonáva stredovekej chápania života. Na vzniku a vývoji nového životného názoru mali vplyv pokroky v prírodných vedách

Do literatúry prenikajú národné jazyky, objavuje sa epos, komédie a tragédie, náboženská literatúra stojí v ústraní, prevažuje svetská literatúra.

 

4) stručný prehľad diel autora:

 • napísal básnické dielo Fiesolské nymfy – ktoré bolo napísané v oktávach a preslávilo sa ako prvý pastiersky epos v talianskej literatúre.
 • milostná vidina
 • Život Dantův čiže tiež Dantův životopisec (Stal sa prvým životopiscom Danteho a vykladačom jeho Božskej komédie)
 • O príbehoch slávnych mužov

 

5) Stručný obsah diela:

V jeho úvode sa nachádza tiež jeden z najvýznamnejších a najpodrobnejších popisov moru v stredoveku.

Spoločnosť 3 mladých mužov a 7 mladých žien utečie z Florencie pred morovou nákazou na vidiecke sídlo.

 • Nasledujúceho dňa ráno odchádzajú na vidiecke sídlo neďaleko Florencie.
 • Dohovorí sa, že na každý deň bude zvolený kráľ alebo kráľovná, ten vždy určí, čo budú všetci robiť a na akú tému si budú príbehy rozprávať.
 • Poviedkami rôznych námetov si krátili čas a poskytovali si nimi zábavu. Každý deň potom zaznelo desať príbehov.

 

deň prvý

 • Ako prvého vladára si zvolili Pampineu.
 • Každý mohol rozprávať o čomkoľvek
 • Vždy bol niekto poverený zaspievať nejakú pieseň.

 

príbeh prvý

Ser Ciappelletto oklame falošnú spoveďou zbožného mnícha a zomrie; hoci to bol za svojho života najhanebnejšia človek, nadobudne po smrti povesti svätca a je nazývaný svätým Ciappellettem.

 

príbeh druhý

Žid Abrahám sa na popud Giannotta z Civigny vypravia na rímsky dvor. Zbadá tú spustnutej duchovnej, i vráti sa do Paríža – a stane sa kresťanom.

 

príbeh tretí

Žid Melchisedek vyviazne pomocou príbehu o troch prsteňoch z veľkého nebezpečenstva, ktoré na neho nastrojil Saladin.

 

príbeh štvrtý

Jeden mních upadne do hriechu, za ktorého zasluhuje najťažšie trest, ale unikne trestu, jezto vtipne vytkne svojmu opátovi to isté previnenie.

 

príbeh piaty

Markíza z Monferrato potlačia hostinou zo sliepok a niekoľkými pôvabnými slovami šialenou láskou kráľa francúzskeho.

 

príbeh šiesty

Jeden riadny muž usadí vtipným výrokom hanebné pokrytectvo rehoľníkov.

 

príbeh siedmy

Bergamini sa vo všetkej počestnosti vysmeje Messer Canova della Scala za jeho záchvat lakotnosti tým, že mu rozpráva príbeh o primas a opátovi z Cluny.

 

príbeh ôsmy

Guiglielmo Borsiere vtipné slovami pranieruje lakotnost Messer Ermin de’Grimaldi.

 

príbeh deviaty

Posmešok jednej gaskonský pani sa dotkne cyperského kráľa tak, že sa zo slabocha stane muž.

 

príbeh desiaty

Majster Alberto z Bologne vo všetkej počestnosti zahanbí jednu pani, ktorá ho chcela zostudit za to, že sa do nej zamiloval.

 

6) Štruktúra diela a jazykové prostriedky:

 • optimistický a sebavedomý náhľad na svet. Objavuje sa tu racionalizmus, laicizace, výsmech poverčivosť a pokrytectvo.
 • V diele prevažujú milostné príbehy, niekedy vážne ale väčšinou hravé.
 • Autor strieda optimistický a ironický pohľad, rád baví čitateľa ľudskou nedokonalostí.
 • čerpal z mnohých látok starších, väčšinou antických, ale aj z rytierskych románov, zo starej francúzskej a talianskej literatúry.
 • Erotické motívy, satira namierená proti mešťanom a šľachte
 • Objavuje sa tu tragickosť a komédia

 

Idea: Pobaviť čitateľa humornými, ale aj poučnými príbehy.

Kompozícia: er forma

Jazykové prostriedky: jazyk je preto bohatý na slovní hry, odpisy, motívy a obrazy blízke ľudovému prostredia.

 

7) Hlavná myšlienka:

 • odraz dvoch spoločenských kultúrnych epoch a ich kontroverzie.
 • pohľad stredoveku, ktorý je postupne nahradzovaný novými myšlienkami renesancie.
 • Svet je plný optimizmu, sebavedomie človeka, ktorý sa spolieha len sám na seba a žije podľa pozemských zákonitostí.
 • Príbehy z Dekameron a ich námety ovplyvnili rad ďalších umeleckých diel v podstate vo všetkých oblastiach umenia.

 

Dekameron je na vtedajšiu dobu dielo pomerne neslušné, a preto Boccaccio, aby si aspoň trochu uzmieril cirkev, oslavuje na začiatku aj na konci tohto diela Boha.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár