Božská komédia – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Božská komédia

 Autor: Dante Alighieri

 Zaslal(a): Jhrdka

 

Teória literatúry

Literárny druh:
• epos – teda epická báseň o púti hlavného hrdinu (viď char. Epos)
– v tomto prípade Danta – autora diela

 

Literárne smer / sloh:
• časovo patril do stredoveku (~ 1300), kvôli obdivu k antike a viere v ľudské schopnosti sa však radí medzi počiatky talianskej renesancie

 

Rytmus, verš, rým, slovná zásoba:
• Báseň je písaná v rytmických veršoch, užíva sa Terčino = trojverší (schéma aba, BCB, CDC … xyx, yzy)
• náročné na preklad – buď obsah alebo forma
◦ Jaroslav Vrchlický, Karel Vrátnik, Otta Babler, Vladimír Mikeš
• nie je delená do slôh
• niektoré verše sú latinsky
• veľa archaizmy, historizmu, prechodník
• často zvláštne slovosled

 

Rozprávač
• Dante Alighieri

 

Dej a kompozícia
• 3 oddiely – peklo, očistec, raj – po 33 spevoch, (3 šelmy, 3 sprievodcovia) = TRICHOTOMIE
• kompozície chronologická
• Dej božské komédia začína v temnom hvozdu (čo je alegória sveta), v ktorom básnik zablúdil a kde je ohrozovaný tromi šelmami (Zmyselnosť, Pýcha, Lakomstvo). Zosnulá milenka Beatrice mu posiela sprievodca, básnika Vergília, s ktorým potom básnik prechádza najprv peklom a potom očistca. Dante sa v Pekle stretáva s radom známych, priateľov i odporcov, s vladármi, filozofmi aj teológmi a vedie s nimi dialóg. Na konci púti očistca, ktorý má podobu ostrova s veľkou horou, sa básnika ujíma Beatrice, pretože Vergílius ako pohan nesmie vstúpiť do rajských končín. Celá púť básnika vrcholí záverečnou oslavou Beatrice a božské autority.

 

Postavy
• Vergílius
• Dante
• rôzne osobnosti: Homér, Sokrates, Platón …
• Beatrice – Dantovho milenka – postupne sa jej obraz úplne spiritualizuje, metamorfuje do takmer božské podoby a stáva sa z nej ideál ľudskej dokonalosti

 

Čas
• Veľká noc r. 1300

 

Priestor
• fiktívne, bližšie nešpecifikovaný: les, Peklo, Očistec, Raj

 

Význam oznámenie
• vyjadrenie obrazu kresťanského stredoveku
• alegória púte človeka i ľudstva k spáse ak Bohu
• jadre sa vyjadruje k dobovým politickým problémom, svárom v ľudských dejinách, k mýtom
• vyjadrenie obdivu k antike

 

LITERÁRNE HISTÓRIA
Politická situácia, spoločnosť
• Renesancia sa časovo radí do obdobia 14. – 16. storočia, korene ale nájdeme práve už na konci 13.st. v Taliansku
• prekvitajúci obchod, bohaté meštianstvo vo Florencii a inde podporuje umenie, mecenáši podporovali štúdium gréckej a rímskej minulosti
• inšpirácie antickú kultúrou
• prírodné a astronomické objavy (Mikoláš Koperník, Galileo Galilei, Giordano Bruno)
• objav kníhtlače (trošku neskôr – prvotlače do 1500 = inkunábuly) Johann Gutenberg
• snahy o reformáciu cirkvi

 

Ďalší umenie
• Architektúra: Filippo Brunelleschi, Raffael + Michelangelo Buanarroti – chrám sv. Petra v Ríme
• Maliarstvo: Botticelli, da Vinci, Michelangelo Buanarroti, Raffael
• Sochy: Donatello, Michelangelo Buanarroti
• Hudba: Giovanni Palestrina

 

Ďalší literatúra
• Talianska renesancie:
◦ Francesco Petrarca (Spevník)
◦ Giovanni BOCCACCIO (Dekameron)
◦ Niccolo Machiavelli (Vladár)

 

Autor
• Žil vo Florencii (boom renesancia)
• Aktívne sa zapájal do politického života vo Florencii, člen cechu lekárov
• v roku 1300 bol Prior miest. štátu Florencia – riešil spor s pápežom Bonifácom VIII.
• vyhnanstva
• posledné roky v Ravenne
• Tvorbu ovplyvnila platonická idealizovaná láska k Beatrice a jej predčasná smrť

 

Ďalší dielo
• Nový život – milostná poézia o Beatrice
• O monarchiu – politický traktát – presadzuje moc nezávislú na pápežovi

 

KRITIKA
• nenašiel som informácie, pravdepodobne dobre hodnotené, zapadá to obdobie, svojím spôsobom odsudzuje stredovek kritizuje spoločnosť

 

POROVNANIE
• Hrdinské eposy? Don Quijote? Najbližšie Dante (1300+)


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár