Medea (Médeia) – denník (rozbor)

 

 Kniha: Medea (Médeia)

 Autor: Euripides

 Zaslal(a): Popkova.ann

 

 

LITERÁRNE HISTÓRIA

Spoločenská-HISTORICKÉ POZADIE

Dielo vzniklo v antickom období (14.st.př.nl- 4.st.nl), v ktorom boli vytvorené v gréckej a rímskej spoločnosti hodnoty, ktoré sa stali základom európskej spoločnosti. Gréci verili v mnoho božstiev – Apollón, Aténa, Poseidon, Zeus; na oslavu boha Dionýza (víno a veselí) poriadali Gréci tance sprevádzané piesňami v kozích kožiach – prizývané ,, pieseň capov „, z tohto sa vyvinula grécka tragédia: Dráma vážneho obsahu, hrdina väčšinou bojuje s vyššou mocou (osud, bohovia), jednota miesta , času, deje (podľa Aristotela). Divadlo sa hralo v amfiteátroch – kruhová divadla pod holým nebom s vynikajúcou akustikou. V divadelnej hre vystupovali muži s maskami (niekedy len jeden herec). Antická spoločnosť sa delila do troch skupín: panovníckej vrstvy, úradníci a poľnohospodári, ktorých bolo najviac. Gréci dbali o svoj vzhľad harmóniu tela i ducha, venovali sa telesnej výchove, chodili do kúpeľov. Začali prikladať význam rečníctvo (Aristoteles, Demosthenes – Filipika). Občania sa podieľali na vláde mesta. Najvyššia úradníci sa určovali žrebom. Grécka architektúra sa rozvíjala predovšetkým vďaka chrámom, základným prvkom bol stĺp: Dórsky,Iorský, Korintský.

 

AUTOR
Euripides sa na rozdiel napríklad od Aischla zameriaval na konflikt človeka s človekom a nie človeka s osudom či bohmi. Bol prvým dramatikom, ktorý uviedol na scénu aktuálne problémy aténskej spoločnosti a dokázal dokonale vykresliť charakter ženských postáv. Dotýkal sa satiry aténskych pomerov – novátorské. Do hier obsadzoval ženy i otrokmi. Vývoj smerom k novovekej dráme. Užíval novotu – prológ – boh alebo hrdina na začiatku hry vysvetľuje obsah.

 

INŠPIRÁCIA
Podľa knihy vznikali neskôr sochárske, maliarska či básnická (Ovidiu, Seneca) diela. Čo svedčilo o jej populárnosti.

 

LITERÁRNE KRITIKA
Veľká vada tejto tragédie je pripisovaná nízkosti charakterov a nedostatku vyšší mravný idey. Autorovi sa vytýka, že Iason nebol dostatočne potrestaný tým, že boli zabité jeho deti. Chcel je totiž vyhostiť z krajiny, čo skôr ukazuje, že mu boli ľahostajné.
Vo svojej dobe Médea neobsadili prvé miesto v rámci antickej literatúry, keďže nekládla dôraz na mytológiu. Staršie taktiež kritizovali (skôr neprávom) nedostatočnosť vykreslenie postavy Médeiny – nebola totiž v celej knihe len postavou čiernu, ale občas autor v jej povahe objavil ľútosť, či citlivosť. Neskôr bolo toto chápané ako veľmi dobrá psychológie postavy.

 

teória literatúry

FORMA
VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKA literárneho diela
Médea je dráma – tragédia.

 

Tradičné osnova:

1. expozície,
2. kolízie,
3. krízy,
4. peripetie,
5. katastrofa

 

ORGANIZÁCIE JAZYKOVÝCH PROSTRIEDKOV
Divadelná hra je písaná formou poézie, nádchy sa objavujú len zriedka, METRUM je formou Jambu (na začiatku verša je spravidla jednoslabičné slovo). Slabiky normované nie sú, jedná sa o Tánička prozodický systém. Časté sú archaizmy a zastarané výrazy.

 

OBSAH

TÉMA

POSTAVY:

Médea – hlavná hrdinka – pochádza z gréckej mytológie – vie vrúcne milovať, ale aj k smrti nenávidieť, pre lásku je ochotná urobiť všetko (zradiť rodinu a nechať sa vyhostiť zo svojej krajiny), to sa jej však stane osudným, je ohrdnutá a podvedená svojim manželom, čo jej donúti páchať ohavné skutky, prejaví sa v nej impulzívna povaha, schopná niekoľkých vrážd – bohužiaľ Aj tých najbližších, aby pomstila svoju potupu pred manželom.

Iason – ľahkovážne a cieľavedomý

Aegius – priateľ medom, veľmi spoľahlivý.

Kreon

 

Daj:

Médeia sa zamiluje do vodcu Argonautské výpravy Iasón a pomôže mu získať zlaté rúno – zradí kvôli nemu svoju krajinu aj rodinu a odíde s ním do Korintu. Médeia a Iason spolu splodí dvoch synov a vedú celkom šťastný život ľudí strednej vrstvy. Keď však korintský kráľ Kreonta požiadaIasón, aby si vzal jeho dcéru za ženu, Iason súhlasí – je mladá, krásna a sobášom s ňou by mohol ľahko dosiahnuť vlády. Keď sa Médeia o manželovej nevere dozvie, veľmi sa na neho nahnevá. Nechápe, prečo ona, ktorá musela zradiť svojich najbližších kvôli nemu, je ním teraz sama zrádza. Nevie, kam teraz ísť, keď jeden domov si znepriatelila až druhého je štvanie vlastným manželom. Svoju nenávisť smeruje ako k Iasón, tak k jeho novej žene, jej otcovi a dokonca aj k svojim deťom. Vidí je totiž ako dôkaz vzťahu s človekom, ktorý bol schopný takhľa ublížiť. Miluje je, ale vidí v nich svojho muža a ich nešťastné manželstvo. Iason sa čoskoro dozvie, ako jeho manželka besní, a ide sa za ňou pozrieť. Márne jej tvrdí, že ju sobášom s kráľovskou dcérou nechcel podviesť, len zabezpečiť lepšiu budúcnosť ich synom – tí by sa totiž stali deťmi z kráľovskej rodiny a ako takým by sa im dostalo kvalitného vzdelania aj veľkého dedičstva. Márne ju presviedčal, nech sa snaží skrotiť svoju nenávisť a myslieť skôr na budúcnosť detí než sama na seba. Médein hnev, zúfalstvo a pocity poníženia a hanby, ktorým ju Iason vystavil, pre ňu boli neúnosné. Napriek tomu sa tvárila, že jeho slová prijala, avšak len preto, aby mohla uskutočniť svoju pomstu. Darovala mu šaty na uzmierenie, lenže je napustila jedom a Iason, jeho nová manželka aj jej otec sa po kontakte látky s pokožkou otrávili. To ale MEDEA nestačilo – vlastnými rukami zabila aj svojich dvoch synov, aby Jásonovi srdce zranila ešte viac. Dej sa odohráva pred Médeiným domom v Korinte, na mestskej ulici a v cudzine. Prvá inscenácia sa uskutočnila 431 pnl pri Dyonisiích.

 

HLAVNÉ MYŠLIENKA

Ukážka toho, čo je človek schopný urobiť kvôli vášni, láske.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár